joomplu:9281

a-1

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju informuje,
że dzień 24 grudnia 2020 (czwartek) jest dniem wolnym od pracy
dla pracowników szkoły w zamian za święto przypadające
w dniu 26 grudnia 2020 r. (sobota).

Uczniowie ZSTiO im. Kazimierza Wielkiego w Busku- Zdroju w roku szkolnym 2020/2021 mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski. Stypendium udzielane jest na pokrycie wydatków związanych z kosztami pobierania nauki przez ucznia poza jego miejscem zamieszkania i przyznawane jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Do ubiegania się o stypendium uprawniony jest uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)    uczęszcza do szkoły dla dzieci lub młodzieży prowadzonej przez Powiat Buski,

2)    pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej (miesięczny dochód rodziny ucznia w przeliczeniu
       na jedną osobę nie przekracza kwoty 1 011 zł. lub kwoty 1 146 zł. dla rodzin, których dziecko posiada orzeczenie
       o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym czy znacznym stopniu niepełnosprawności),

3)    mieszka poza miejscowością będącą siedzibą szkoły, w której pobiera naukę
       i dojeżdża do szkoły środkami komunikacji publicznej,

4)    udokumentuje poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Stypendium przyznawane jest na wniosek:

1)    rodziców ucznia – w przypadku, gdy uczeń jest niepełnoletni,

2)    pełnoletniego ucznia.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami wnioskodawca składa w sekretariacie szkoły do 15.09.2020 r.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - klauzula informacyjna RODO 

Załącznik nr 2 - oswiadczenie o dochodach

Dokumenty  potwierdzające uzyskany dochód - oświadczenia

Wniosek

 

Przejdź do góry
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd