joomplu:9281

a-1

REGULAMIN PROJEKTU:

„Hotelarze przyszłości ”

 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie: „Hotelarze przyszłości” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

  2. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

2.1. Projekt: „Hotelarze przyszłości”;

2.2. Uczestnik Projektu: uczeń lub nauczyciel szkoły biorącej udział w projekcie zakwalifikowany do udziału w nim;

2.3. Beneficjent: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

2.4. Siedziba Beneficjenta: ul. Ściegiennego 2/32

2.5. Biuro Projektu: ul. Ściegiennego 2/32, 25-033 Kielce

2.6. Biuro Obsługi Klienta - adres korespondencyjny ul. Ściegiennego 2/32, 25-033 Kielce

2.7. RPO – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego;

2.8. Umowa o dofinansowanie: umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pt. „Hotelarze przyszłości” wraz z aneksami do tej umowy;

2.9. Kurs: moduł szkoleniowy, łącznie z doradztwem związanym ze szkoleniem, określony treścią Projektu;

2.10. Doradztwo – zajęcia z doradztwa zawodowego

 3. Terytorialny i czasowy zakres Projektu

3.1.Projekt jest realizowany od 01.09.2018 roku do 31.08.2020 roku.

3.2.Obszarem działania jest teren określony administracyjnie obszarem województwa świętokrzyskiego, a zwłaszcza siedziba Beneficjenta oraz szkół biorących udział w projekcie.

 4. Cel Projektu

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego, oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego u 200 uczniów oraz doposażenie szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa w województwie świętokrzyskim w nowoczesne pracownie hotelarskie i gastronomiczne a także uzupełnienie wykształcenia i wiedzy w zakresie inteligentnych specjalizacji województwa u 20 nauczycieli (14K i 6M) hotelarstwa. Nowe pracownie  spowodują spełnienie przez szkoły wymagań dotyczących posiadania pracowni kształcenia zawodowego, które obecnie nie istnieją lub są słabo wyposażone.

 5. Uczestnicy Projektu

5.1. Uczestnikami Projektu może być 200 uczniów (160 kobiet i 40 mężczyzn) i 20 nauczycieli (14 kobiet, 6 mężczyzn) szkół biorących udział w projekcie.

5.2. O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować trzyosobowa komisja składająca się z Kierownika projektu lub Asystenta kierownika projektu, specjalisty ds. szkoleń oraz Szkolnego koordynatora projektu na podstawie formularzy zgłoszeniowych zgodnie z zasadami rekrutacji.

 6. Rekrutacja

6.1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans.

6.2. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu w Kielcach, szkołach biorących udział w projekcie oraz na stronie internetowej Projektu: www.rot.swietokrzyskie.travel ;

6.3. Rekrutacja do Projektu odbywać się będzie dwuetapowo dla uczniów tj. we wrzesień – październik 2018 (100 osób, w tym 80K i 20M) oraz we wrześniu 2019 (100 osób, w tym 80K i 20M). Dla nauczycieli rekrutacja zostanie przeprowadzona we wrześniu – październiku 2018 i do projektu zostanie zakwalifikowanych 20 nauczycieli (14K i 6M).

Ilość osób rekrutowanych w poszczególnych szkołach określają porozumienia zawarte pomiędzy szkołami oraz ROT WŚ dotyczącymi realizacji projektu.

6.4. Podczas rekrutacji uczniów brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 • Ocena z poprzedniego semestru z języka angielskiego: od 1 do 6 pkt. gdzie 1 pkt będzie za ocenę najniższą, a 6 za najwyższą.
 • Ocena z poprzedniego semestru z matematyki: od 1 do 6 pkt. gdzie 1 pkt będzie za ocenę najniższą, a 6 za najwyższą
 • Ocena z zachowania z poprzedniego semestru: od 1 do 6 pkt. gdzie 1 pkt. będzie za ocenę najniższą, a 6 za najwyższą
 • Orzeczenie o niepełnosprawności 5 pkt.

6.5. W przypadku dwóch lub więcej uczniów z taką samą ilością punktów, kwalifikującą do udziału w projekcie pierwszeństwo mają uczniowie z najwyższą średnią ocen z poprzedniego semestru, przy założeniu, że uczeń z wyższą średnią ma pierwszeństwo udziału w projekcie.

6.6. Nauczyciele będą rekrutowani na podstawie formularzy rekrutacyjnych.

 • Staż pracy - 1 punkt za każdy rok pracy w szkole,
 • Stopień awansu zawodowego: stażysta 10 pkt, kontraktowy 8 pkt, mianowany 6 pkt, dyplomowany 4 pkt, profesor oświaty 2 pkt
 • Brak przygotowania do nauczania przedmiotów hotelarsko-gastronomicznych 10 pkt
 • Orzeczenie o niepełnosprawności 5 pkt
 • Nauczanie przedmiotów hotelarsko-gastronomicznych 10 pkt.

6.7. W przypadku zgłoszenia się większej ilości uczniów i nauczycieli do Projektu, spełniających kryteria udziału w projekcie (zweryfikowane na podstawie dokumentów rekrutacyjnych), zostanie utworzona lista rezerwowa zgodnie z punktacją otrzymaną podczas rekrutacji. W momencie rezygnacji uczestnika projektu jego miejsce zajmie osoba z największą ilością punktów z listy rezerwowej.

6.8. Udział w stażach mogą wziąć uczniowie, którzy:

 • Zadeklarują chęć uczestnictwa w stażu podczas rekrutacji do projektu;
 • Pierwszeństwo udziału mają uczniowie z wyższymi wynikami podczas rekrutacji.

6.9. Listy przyjętych oraz listy rezerwowe będą tworzone dla każdej szkoły biorącej udział w projekcie odrębnie.

 7. Zobowiązania Uczestnika Projektu

7.1. Każdy uczeń – uczestnik projektu zobowiązany jest do udziału we wszystkich zajęciach przewidzianych w projekcie. Dla jednego ucznia przewidziane są następujące zajęcia:

 • Kursy zawodowe w ilości 1- 4 w zależności od dokonanego wyboru.
 • Kurs zawodowy w zakresie obsługi gości targowo – kongresowej w hotelu (wyjazdowy; sobota-niedziela, hotel****)
 • Zajęcia indywidualne z trenerem biznesu/coachem w ilości 6 godzin.
 • Udział w zajęciach w szkolnym klubie doradztwa zawodowego
 • Dla 80 uczniów przewidziane są płatne staże zawodowe w wymiarze 150 godzin

7.2. Każdy nauczyciel – uczestnik projektu zobowiązany jest do udziału we wszystkich zajęciach przewidzianych w projekcie. Dla jednego nauczyciela przewidziane są następujące zajęcia:

 • Kurs wyjazdowy w zakresie obsługi gościa targowo – kongresowego w hotelu (sobota-niedziela, hotel****)
 • Kurs: ICT w przedmiotach zawodowych z wykorzystaniem zasobów platformy e-learningowej ROT WŚ i innych zasobów w wymiarze 6 godzin.

7.3. Dopuszczalny próg nieobecności na zajęciach szkoleniowych każdego Uczestnika wynosi 20%.

8. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie

8.1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w ramach Projektu, uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Beneficjenta, składając pisemne oświadczenie, które w przypadku osób niepełnoletnich podpisuje wraz z prawnym opiekunem. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień dostarczenia oświadczenia.

8.2. Wobec osoby, która nie będzie uczestniczyła w wybranych formach wsparcia, będą wyciągane konsekwencje zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym Regulaminem.

8.3. W wyjątkowych sytuacjach z uczestnictwa w Projekcie można zrezygnować bez żadnych konsekwencji, składając osobiście pisemną deklarację rezygnacji z uczestnictwa podając jej przyczynę, którą w przypadku osób niepełnoletnich należy podpisać wraz
z prawnym opiekunem.

8.4. W miejsce osoby, która zgodnie z pkt. 8.1. i 8.3. zrezygnuje z uczestnictwa
w projekcie, zakwalifikowana zostanie osoba z listy rezerwowej.

 9. Proces monitoringu i oceny

9.1 Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu oraz ewaluacji mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.

9.2 W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji Uczestnicy Projektu są zobowiązani do udzielania informacji na temat rezultatów ich uczestnictwa w Projekcie.

 10. Udzielanie zamówień w projekcie

10.1 Wszystkie zamówienia w ramach projektu udzielane będą zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

10.2 Beneficjent dopuszcza stosowanie wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla zamówień na dostawy i usługi znacznej wartości tylko w formie gotówkowej. O stosowaniu wadium i zabezpieczenia dla danego postępowania decyduje Beneficjent.

10.3 Dopuszcza się możliwość konieczności odbycia wizji lokalnej w miejscu realizacji zlecenia dla zamówień sprzętu i usług jeśli Beneficjent uzna takie postępowanie za konieczne dla właściwej realizacji zlecenia.

 11. Pozostałe ustalenia

11.1. W przypadku powstania sporu w sprawie realizacji projektu Strony będą starały się załatwić go polubownie, zaś w przypadku braku porozumienia, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd Rejonowy w Kielcach.

11.2 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

11.3 W przypadku zmiany formy, jak też samych obowiązujących dokumentów przez Instytucję Finansującą Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian tym spowodowanych.

11.4 Uczestnicy Projektu zobowiązani są do udzielania instytucjom zaangażowanym w realizację Projektu niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu.

11.5 Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Beneficjenta, w oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające z RPO WŚ, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej.

11.6 Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

11.7 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 roku.

11.8 Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.

11.9 Zobowiązania wzajemne Beneficjenta i Uczestnika Projektu po zakwalifikowaniu go do uczestnictwa w Projekcie reguluje Regulamin.

Przejdź do góry
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd