Obrazy na czoło-8

a-1


1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły),
    bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść
    na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
    albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający
    wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
    1) zdający,
    2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy,
        egzaminatorzy, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia
        wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni,
    3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.,
    4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
5. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, maskotek, telefonów komórkowych.
6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, i innych pomocy zgodnie
    z Harmonogramem Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie
    materiałów i przyborów pomocniczych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
    Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne oraz słowniki zapewnia szkoła.
7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
8. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
9. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut
    przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut
    przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający
    nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
10. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu
     w ciągu dnia, będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
11. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo
     oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia,
     jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
2) wychodzi do toalety,
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
5. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych
w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
6. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
7. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust
i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.
8. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane
w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.
1. Przy wejściu do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce płynem
do dezynfekcji rąk.
2. Płyn do dezynfekcji rąk dostępny jest także w każdej sali egzaminacyjnej.
3. W przypadku egzaminu, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, należy zdezynfekować ręce przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.
4. Dla każdego zdającego będzie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy należy zachowywać odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdającym i członkom zespołu nadzorującego w sali egzaminacyjnej, odstęp pomiędzy ławkami będzie wynosił 1,5 metra w każdym kierunku.
6. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej będą dezynfekowane przed
i po każdym egzaminie.
7. Dezynfekowane będą również:
1) klawiatury, myszki i monitory dotykowe albo laptopy wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu,
2) odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego.
8. Na terenie szkoły będzie również wyznaczone i przygotowane miejsce wyposażone w płyn dezynfekujący, w którym osoby przystępujące do dwóch egzaminów jednego dnia będą mogły, przy zachowaniu odpowiednich odstępów, zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami, albo poczekać do rozpoczęcia popołudniowej sesji egzaminacyjnej.
1. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta
i nos.
2. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący ZN informuje zdających
o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego
z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
3. W celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu, dyrektor szkoły przekazuje zdającym z wyprzedzeniem 3-dniowym informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu. Informacje te umieszcza na stronie internetowej szkoły.
4. Przewodniczący ZN instruuje zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu
z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
2. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu,
który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się
w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.
3. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu
i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
4. W przypadku egzaminu, do którego przystępują niepełnoletni zdający, PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku zdających
pełnoletnich przystępujących do egzaminu, PZE informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
5. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
W sprawach nie uwzględnionych w niniejszych procedurach, głos decydujący ma Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego.

Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!