Obrazy na czoło-8

a-1

<<<POWRÓT DO ARTYKUŁÓW<<<

>>REGULAMIN BHP<<

załączniki do regulaminu BHP- procedury
w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych 
w ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU:


1. Zapewnić natychmiastową pomoc uczniowi, który uległ wypadkowi.
2. Jeśli zachodzi potrzeba wezwać pogotowie.
3. Zawiadomić o wypadku dyrektora szkoły, pracownika służby bhp.
4. Niezwłocznie zawiadomić o wypadku rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego ucznia,
    lub osobę sprawującą nad nim opiekę.
5. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoją klasą nauczyciela
    uczącego w najbliższej sali. 


1. Nauczyciel przekazuje informację wychowawcy klasy.
2. Wychowawca o zaistniałym fakcie informuje pedagoga, a pedagog dyrektora szkoły.
3. Wychowawca, a w razie nieobecności wychowawcy pedagog lub dyrektor, niezwłocznie wzywa do szkoły
    rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskane informacje, a fakt rozmowy z podpisem
    rodziców (prawnych opiekunów) odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. 
4. Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem w ich obecności. W przypadku
    potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś
    bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować
    rodzicom skierowanie ucznia do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym. 
5. Jeżeli interwencję podejmuje pedagog, wychowawca jest zobowiązany do zapoznania się z podjętymi przez
    pedagoga działaniami i ścisłej współpracy w dalszym postępowaniu. 
6. Jeżeli mimo działań podjętych przez wychowawcę napływają informacje, że sytuacja się powtarza, pedagog,
    a w następnej kolejności dyrektor/wicedyrektor przeprowadza rozmowę z uczniem i rodzicami.
7. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają
    informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem pisemnie
    powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę do spraw nieletnich).
8. Podobnie, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych,
    a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem
    powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.


1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i pedagoga.
2. Nauczyciel lub pedagog odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia
    go samego (odprowadza go do gabinetu pielęgniarki szkolnej) - stwarza warunki, w których nie będzie
    zagrożone jego życie ani zdrowie.
3. Nauczyciel lub pedagog wzywa pomoc medyczną, w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia,
    ewentualnie udzielenia pomocy.
4. Pedagog zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów),
    których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. Przekazuje ucznia rodzicom,
    sporządza o zaistniałej sytuacji notatkę, którą podpisują opiekunowie. 
5. Gdy rodzice (prawni opiekunowie) odmówią odebrania dziecka ze szkoły, dyrektor szkoły powiadamia
    o tej sytuacji policję.
6. Dyrektor szkoły zawiadamia policję, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia
    do szkoły, a uczeń jest agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu
    lub zdrowiu innych osób. 
7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się na terenie szkoły pod wpływem alkoholu
    lub narkotyków, to dyrektor szkoły ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym policji lub sądu
    rodzinnego.


1. Nauczyciel zachowuje środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych
    oraz ewentualnym jej zniszczeniem oraz próbuje ustalić (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych),
    do kogo należy znaleziona substancja.
2. O zaistniałym zdarzeniu niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, który wzywa policję.
3. Po przyjeździe policji dyrektor szkoły przekazuje funkcjonariuszom zabezpieczoną substancję i informacje
    dotyczące szczegółów zdarzenia.


1. Nauczyciel zawiadamia wychowawcę i pedagoga; zaś pedagog dyrektora szkoły.
2. Dyrektor szkoły w obecności wychowawcy i / lub pedagoga ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu
    tę substancję, pokazał zawartość plecaka oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie inne przedmioty
    budzące podejrzenie, co do związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel/wychowawca/pedagog/dyrektor
    nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność
    wyłącznie zastrzeżona dla policji.
3. Dyrektor szkoły wzywa rodziców (prawnych opiekunów) do niezwłocznego zgłoszenia się do szkoły.
4. W przypadku gdy uczeń odmawia przekazania substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor wzywa policję,
    która w obecności rodziców przeszukuje rzeczy i odzież należącą do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną
    substancję i zabiera ją do ekspertyzy. W przypadku nieobecności rodziców policja wykonuje powyższe
    czynności w obecności dyrektora lub pedagoga szkolnego.
5. Jeżeli uczeń odda dobrowolnie posiadaną substancję, dyrektor, po odpowiednim zabezpieczeniu,
    zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją policji. Wcześniej pedagog ustala, w jaki sposób i od kogo
    uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie pedagog dokumentuje, sporządzając dokładną notatkę z ustaleń wraz
    ze swoimi spostrzeżeniami - po konsultacji z nauczycielem, który zgłosił ten fakt.


1. Nauczyciel zabiera uczniowi alkohol (papierosy) i zabezpiecza go przed zniszczeniem.
2. Nauczyciel odizolowuje ucznia od innych uczniów, przekazuje go pod opiekę pedagoga. Zawiadamia wychowawcę.
3. Pedagog zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły, który natychmiast wzywa rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły
    i informuje ich o zaistniałej sytuacji.
4. Pedagog rozmawia z uczniem w obecności dyrektora szkoły, wychowawcy i rodziców - ustala pochodzenie alkoholu
    (papierosów), jego ilość, miejsce zakupu, ewentualnie nazwiska osób, które uczestniczyły w zakupie.
5. Dyrektor szkoły informuje policję o miejscu zakupu alkoholu lub papierosów przez nieletnich.
6. Pedagog sporządza protokół, który podpisują rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. W protokole dokładnie opisuje
    zaistniałą sytuację wraz z ilością i rodzajem alkoholu (papierosów) wniesionego na teren szkoły.
7. Podczas rozmowy dyrektor informuje rodziców (prawnych opiekunów) i ucznia o konsekwencjach czynu.
8. Wychowawca rozmawia indywidualnie z innymi uczestnikami zdarzenia.


1. Należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom.
2. Uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję - postępowanie nauczycieli
    przebiega tak samo jak w przypadku przyniesienia przez ucznia na teren szkoły alkoholu (papierosów).


Każdy przypadek czynu karalnego (sprawca ukończył 13 lat) zaistniałego na terenie szkoły obowiązkowo zgłaszany
jest na policję przez dyrektora szkoły lub pedagoga. Do czynów karalnych ściganych z urzędu, a najczęściej popełnianych
przez uczniów należą:
        - bójki (co najmniej dwóch uczestników na dwóch);
        - pobicia (dwóch, trzech lub więcej na jednego);
        - wymuszania pieniędzy z użyciem przemocy (rozbój);
        - kradzież;
        - uszkodzenie ciała (agresja fizyczna) - jeżeli lekarz sądowy oceni niezdolność powyżej 7 dni,
           do 7 dni przestępstwo jest ścigane na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
Osoba podejmująca interwencję powinna o tym poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ze względu
na konieczność posiadania zaświadczenia o urazach od lekarza sądowego.
1. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i przekazuje sprawcę pedagogowi szkolnemu pod opiekę.
    Informuje wychowawcę ucznia o zaistniałej sytuacji.
2. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) sprawcy, wzywa do przyjścia do szkoły.
3. Dyrektor szkoły natychmiast powiadamia policję w razie zaistnienia poważnego czynu (rozbój, uszkodzenie ciała)
    lub gdy sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.
4. Nauczyciel zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazuje
    je dyrektorowi szkoły, który z kolei przekazuje je policji.


1. Nauczyciel udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy - zapewnia pomoc pielęgniarki szkolnej (jeżeli jest na
    terenie szkoły), wzywa lekarza, jeśli ofiara doznała poważniejszych obrażeń.
2. Niezwłoczne powiadamia dyrektora szkoły, pedagoga, wychowawcę.
3. Dyrektor szkoły informuje o zdarzeniu rodziców ucznia.
4. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego
    zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.
Obok konsekwencji prawnych przewidzianych dla sprawców czynów karalnych i nieletnich wykazujących objawy demoralizacji, wobec ucznia stosuje się kary określone w Statucie Szkoły.


1. Nauczyciel reaguje na zachowanie agresywne i je przerywa.
2. Informuje wychowawcę klasy.
3. Wychowawca rozmawia z uczniem/uczniami (ewentualnie w obecności nauczyciela - świadka zdarzenia) - identyfikuje
    ofiarę, agresora, świadka, ocenia zdarzenia i wyciąga wnioski.
4. Informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia/uczniów, uczestników zdarzenia, o zaistniałej sytuacji.
5. Wychowawca sporządza w zeszycie uwag notatkę o zaistniałym zdarzeniu. Rodzice (prawni opiekunowie)
    podpisują uwagę potwierdzając, że wiedzą o zdarzeniu oraz o konsekwencjach takiego zachowania wynikających
    ze Statutu Szkoły (w tym kryteria ocen zachowania).
6. Wychowawca informuje pedagoga w sytuacjach powtarzających się agresywnych zachowań ucznia.
7. Uczeń zostaje objęty na terenie szkoły opieką pedagoga.
8. Wychowawca natychmiast powiadamia dyrektora szkoły i pedagoga o przypadkach szczególnie drastycznych
    zachowań agresywnych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia.
9. Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem ustala sankcje w stosunku do ucznia/uczniów, o oparciu o Statut Szkoły.
10. Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują pisemną lub ustną informację na temat wyciągniętych w stosunku
     do ucznia / uczniów konsekwencji oraz sugestię pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistyczno - lekarskiej
     w placówkach do tego upoważnionych.
11. W przypadku wandalizmu rodzice (prawni opiekunowie) ucznia naprawiają wyrządzone szkody lub uiszczają opłatę za
     ich naprawę.
12. W sytuacjach często powtarzających się agresywnych zachowań, po wykorzystaniu wszystkich wyżej wymienionych
      działań, dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem powiadamia policję w celu przeprowadzenia rozmowy ostrzegawczej
      z uczniem i jego rodzicami.


1. Wychowawca rozmawia z uczniem.
2. Konsultuje się z pielęgniarką szkolną.
3. Wzywa rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły. Odnotowuje fakt rozmowy w dzienniku lekcyjnym
    lub na karcie kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami), zalecając konieczne działania, co rodzice
    (prawni opiekunowie) potwierdzają podpisem.
4. W przypadku braku wypełniania zaleceń wychowawca powiadamia pedagoga szkoły, który podejmuje
    odpowiednie działania i następnie informuje o tym Zespół Wychowawczy.
5. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły ponownie wzywa rodziców (prawnych opiekunów) ucznia do szkoły.
    Wskazuje możliwość  / konieczność pomocy/ diagnozy w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub u lekarza specjalisty.
    Sporządza notatkę z odbytej rozmowy.
6. Przy braku współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem,
    w zależności od sytuacji, powiadamia instytucje wspierające rodzinę: MOPS, KPP, Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu
    Rejonowego w Busku - Zdroju.


1. Nauczyciel rozmawia z uczniem i wskazuje mu zaniedbania w stosunku do przedmiotu, nakazując konkretne działania
    i zobowiązując ucznia do ich wypełnienia.
2. W razie braku poprawy nauczyciel konsultuje się z wychowawcą.
3. Wychowawca wspólnie z nauczycielem rozmawia z uczniem i zobowiązuje go do wypełniania obowiązków.
4. W razie braku poprawy wychowawca / nauczyciel wzywa rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły.
    Nauczyciel i / lub wychowawca rozmawiają z rodzicami i uczniem na temat zaniedbywania obowiązków
    oraz ewentualnie sugerują możliwość/konieczność przebadania dziecka w poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
    Wychowawca/ nauczyciel odnotowuje fakt rozmowy w dzienniku lekcyjnym na karcie kontaktu z rodzicami
    (prawnymi opiekunami), zalecając konieczne działania, co rodzice (prawni opiekunowie) i uczeń potwierdzają podpisem.
5. W przypadku braku wypełniania zaleceń wychowawca powiadamia pedagoga szkoły, który podejmuje odpowiednie
    działania w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
6. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły ponownie wzywa rodziców (prawnych opiekunów) ucznia do szkoły.
    Wskazuje konieczność diagnozy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej pomocy specjalistycznej.
    Sporządza notatkę z odbytej rozmowy.
7. Przy braku współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem,
    w zależności od sytuacji, powiadamia instytucje wspierające rodzinę: MOPS, KPP, Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu
    Rejonowego w Busku - Zdroju.


1. Wychowawca powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o podejrzeniu wagarów i odnotowuje każdorazowo
    ten fakt w dzienniku lekcyjnym. 2. W przypadku stwierdzenia wagarów przeprowadza rozmowę ostrzegawczą
    z uczniem.
3. W przypadku powtarzającej się absencji ucznia powiadamia pedagoga szkoły oraz zgłasza ten fakt na posiedzeniu
    Zespołu Wychowawczego.
4. Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem pisemnie wzywa rodziców (prawnych opiekunów) ucznia do szkoły.
    Dyrektor szkoły rozmawia z rodzicami (w razie potrzeby w obecności pedagoga i wychowawcy klasy).
    Przedstawia możliwe konsekwencje wynikające z nierealizowania obowiązku szkolnego (wagarów) określonych
    w Statucie Szkoły. Zobowiązuje rodziców (prawnych opiekunów) do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
5. W wypadku uchylania się rodzica (prawnego opiekuna) od regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne
    dyrektor szkoły wysyła upomnienie dotyczące wypełniania obowiązku nauki określonego postanowieniami
    art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
6. W sytuacjach powtarzających się pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia dzielnicowego,
    a w następnej kolejności Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju.
O zdarzeniach z udziałem uczniów, które stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia, dyrektor szkoły niezwłocznie telefonicznie informuje wizytatora nadzorującego szkołę lub Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, a także przekazuje informacje w formie elektronicznej oraz pisemnej (karta informacji) do Kuratorium Oświaty w Kielcach.


1. Przewodniczący klasy na prośbę nauczyciela prowadzącego lekcję zgłasza wychowawcy , pedagogowi lub dyrekcji
    szkoły fakt dolegliwości zdrowotnych ucznia. 2. Wychowawca / pedagog / dyrektor szkoły zabiera ucznia z klasy
    i w miarę możliwości udziela pierwszej pomocy. 3. Wychowawca / pedagog / dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia
    rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałej sytuacji. Rodzic ma obowiązek natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły.
4. W przypadku braku kontaktu z rodzicem (prawnym opiekunem), gdy nie ma zagrożenia życia i zdrowia dziecka,
    uczeń pozostaje w szkole pod opieką nauczyciela lub wychowawcy (klasa, biblioteka).
5. W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia dziecka dyrektor szkoły niezwłocznie wzywa pogotowie
    i powiadamia rodziców (prawnych opiekunów).


1. Uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego i innego urządzenia elektronicznego podczas zajęć lekcyjnych,
    o czym jest poinformowany przez wychowawcę klasy (urządzenie to podczas zajęć powinno być wyłączone).
2. W przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego podczas zajęć,
    nauczyciel nakazuje wyłączenie urządzenia (zablokowanie karty), a następnie zabiera je uczniowi i oddaje w depozyt
    do sekretariatu szkoły do czasu odbioru go przez rodziców (prawnych opiekunów).
3. Odebrany telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne nauczyciel niezwłocznie oddaje dyrektorowi szkoły
    oraz informuje o zaistniałej sytuacji wychowawcę klasy.
4. W przypadku, gdy uczeń nie chce oddać telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego nauczycielowi,
    nauczyciel prosi przewodniczącego klasy o poinformowanie o tej sytuacji dyrektora szkoły.
5. Dyrektor szkoły informuje telefonicznie o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i zobowiązuje ich do osobistego
    zgłoszenia się po odbiór urządzenia. 6. W trakcie rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia dyrektor szkoły
    informuje rodziców (prawnych opiekunów) o konsekwencjach wynikających z niestosowania się do ustaleń określonych
    w Statucie Szkoły (w tym kryteriach ocen zachowania).


1. Uczeń zgłasza wychowawcy klasy fakt kradzieży.
2. Wychowawca przeprowadza rozmowę z poszkodowanym, a następnie ewentualnymi świadkami, 
    celu ustalenia okoliczności zdarzenia.
3. Po ustaleniu okoliczności kradzieży wychowawca powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego
    oraz podejrzanego (sprawcy) i odnotowuje ten fakt w dokumentacji szkolnej.
4. Wychowawca decyduje, czy o zaistniałym fakcie powiadomić pedagoga i dyrektora szkoły.
5. Gdy wychowawca zdecyduje o poinformowaniu pedagoga i dyrektora, obowiązuje procedura taka sama,
    jak w przypadku sprawcy czynu karalnego.
6. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy kradzieży wychowawca zgłasza ten fakt dyrektorowi.
7. Dyrektor zleca informatykowi przejrzenie obrazu z monitoringu W celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia
    i wówczas obowiązuje procedura taka sama, jak w przypadku sprawcy czynu karalnego.


1. Należy natychmiast powiadomić dyrektora szkoły.
2. Dyrektor podejmuje decyzję o:
    a. powiadomieniu policji – 112, 997,
    b. przerwaniu lekcji,
    c. przeprowadzeniu ewakuacji uczniów,
    d. zabezpieczeniu dokumentów.
3. Uczniom i pracownikom szkoły nie wolno dotykać przedmiotów, urządzeń, które budzą podejrzenie.
4. Należy zachować spokój i nie dopuścić do paniki.


1. Każdy pracownik szkoły ma prawo żądać informacji o celu pobytu osoby obcej na terenie szkoły.
2. W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie bądź stwarza zagrożenie
dla osób przebywających w szkole, należy podjąć próbę wyprowadzenia jej z terenu szkoły.
3. Przy odmowie wyjścia wezwać pomoc.
4. O sytuacji niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły.
5. Dyrektor decyduje o powiadomieniu policji.


1. Osoba interweniująca zawiadamia dyrektora szkoły.
2. W przypadku zagrożenia dyrektor szkoły podejmuje decyzję o ewakuacji osób i mienia.
3. Osoby wyznaczone przez dyrektora zabezpieczają miejsce znalezienia niebezpiecznych przedmiotów do czasu przybycia
    odpowiednich służb; nie należy dotykać i przemieszczać podejrzanych przedmiotów lub materiałów.
4. Osoba upoważniona przez dyrektora ustala, czy nie ma osób poszkodowanych i w razie potrzeby wzywa pomoc medyczną.
5. Dyrektor szkoły wzywa policję. 6. Wszyscy pracownicy szkoły starają się zachować spokój i opanowanie, aby nie dopuścić do paniki.


1. Nie wolno opróżniać zawartości wszelkich podejrzanych przesyłek, nie przenosić paczki lub koperty.
2. Nie wolno wdychać oparów, dotykać, sprawdzać smak, oglądać z bliska.
3. Podejrzaną przesyłkę należy umieścić w jednym, a następnie w drugim plastikowym worku,
    szczelnie je zamykając (zawiązać, zakleić taśmą).
4. Dyrektor szkoły powiadamia policję lub straż pożarną.


1. Osoba interweniująca nie powinna pozostawiać ucznia samego.
2. Należy reagować spokojnie, łagodnie, bez rozgłosu przeprowadzić ucznia w ustronne miejsce.
3. Nie rozpowszechniać w szkole informacji o zdarzeniu.
4. Zawiadomić dyrektora szkoły, wychowawcę (dyrektor powiadamia pogotowie ratunkowe,
    wychowawca wzywa rodziców).
5. Udzielić elementarnego wsparcia rodzicom, w tym wskazać możliwość skorzystania z różnych form pomocy.


1. Osoba interweniująca nie powinna pozostawiać ucznia samego.
2. Jeśli czas pozwala, udzielić uczniowi dyrektywnych wskazówek ( „opuść ręce”, „odłóż nóż”, itp.).
3. Jeśli uczeń jest bardzo agresywny i nie reaguje na polecenia, należy nawet użyć wobec niego siły fizycznej poprzez:
    technikę blokowania, unieruchomienie. Użyć siły tylko w przypadku, gdy sytuacja będzie zagrażała zdrowiu i życiu
    innych lub jego
4. Odizolować ucznia od reszty klasy - poprosić innego ucznia o przywołanie drugiego nauczyciela.
5. Powiadomić dyrektora szkoły, pedagoga, rodziców 6. W razie potrzeby wezwać policję

 

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!