Obrazy na czoło-8

a-1

1. Niniejszy dokument określa ogólne procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły    w okresie pandemii COVID-19, dotyczącą wszystkich pracowników szkoły,    uczniów oraz rodziców młodzieży uczęszczającej do szkoły.
2. Celami procedury jest minimalizacja zagrożenia zakażenia koronawirusem   oraz umożliwienie uczniom uczęszczania na konsultacje indywidualne lub   grupowe, zajęcia rewalidacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze oraz praktyczne,   jak również korzystanie z biblioteki szkolnej.
                                                  DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

1. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowaniu    ich płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką    warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne,    promienie UV.
2. Należy bezwzględnie stosować szczególne zasady ochrony podczas kichania   i kaszlu: zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić   chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować    je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu    i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.    Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty,   powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.
3. Należy zachować co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy osobami.
4. Należy unikać dotykania oczu, nosa i ust: dotknięcie oczu,    nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa   z powierzchni na siebie.
5. Należy bacznie obserwować stan swojego zdrowia i nie lekceważyć żadnych objawów.
6. W całym budynku należy przestrzegać instrukcji mycia rąk i systematycznej dezynfekcji    powierzchni, zwłaszcza dezynfekcji powierzchni częstego kontaktu    (klamek, poręczy, szafek uczniowskich).
7. Przy wejściu do szkoły należy umieścić pojemnik z płynem dezynfekującym,   z którego każdy wchodzący powinien bezwzględnie skorzystać.
8. Osoby przebywające na terenie szkoły powinny dysponować środkami ochrony osobistej,    w tym rękawiczkami, maseczkami ochronnymi, ewentualnie przyłbicami, zwłaszcza na    korytarzach szkolnych oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (podczas konsultacji    dopuszcza się możliwość niezasłaniania ust i nosa maseczką ewentualnie przyłbicą).
9. Na czas stanu epidemicznego drzwi wejściowe do szkoły pozostają zamknięte    w godz. 7.00 – 15.00.
10. Liczba osób w jednej sali zostaje obliczona na podstawie zaleceń Głównego     Inspektora Sanitarnego, gdzie minimalna powierzchnia na jedną osobę wynosi 4 m 2 przy     zachowaniu 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali.
11. Na terenie budynku szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie     i pracownicy szkoły.
12. W czasie trwania konsultacji w szkole nie powinny przebywać osoby z zewnątrz,     a w przypadku konieczności ewentualnych kontaktów z takimi osobami konieczne     jest bezwzględne przestrzeganie środków ostrożności.
13. Procedury obowiązują do odwołania.
14. Wszystkie procedury są aktualizowane na bieżąco.
15. Wszelkie zmiany w niniejszej procedurze mogą być wprowadzone w trybie,
w jakim zostały wprowadzone.
16. Wszystkie procedury są dostępne na stronie internetowej szkoły.
                            HIGIENA I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ ORAZ POWIERZCHNI ORAZ INNYCH PRZEDMIOTÓW

1. Z zajęć organizowanych w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów    choroby zakaźnej.
2. Wśród nauczycieli, uczniów i rodziców zostają upowszechnione stosowne procedury   postępowania w czasie pandemii.
3. Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce, a w przypadku przeciwwskazań    zdrowotnych umyć ręce mydłem.
4. Na korytarzach i w ogólnodostępnych miejscach szkole należy przemieszczać  się z zachowaniem dystansu społecznego (2 m) przy zasłoniętych maseczką   (lub ewentualnie przyłbicą) ustach i nosie.
5. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszcza się plakaty z zasadami    prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje do dezynfekcji rąk.
6. Szkoła zapewnia sprzęt i środki czystości oraz monitoruje prace porządkowe,  ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych,   ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek,   włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich,   w tym blatów w salach.
7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta   znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz ścisłe przestrzeganie   czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów,   tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
8. Uczniowie i pracownicy szkoły poruszają się w obrębie placówki wyznaczonymi korytarzami,    w taki sposób, aby drogi ich poruszania nie przecinały się. Ponadto należy korzystać    ze stosownie oznaczonych wejść i wyjść.
9. Szkoła wyznacza i przygotowuje pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej    i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia    objawów chorobowych.
10. Szkoła umieszcza w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego,     kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
11. W przypadku stwierdzenia podejrzenia wystąpienia zakażenia szkoła niezwłocznie     powiadamia rodziców uczniów niepełnoletnich.
12. Procedury obowiązują do odwołania.
13. Wszystkie procedury są aktualizowane na bieżąco.
14. Wszelkie zmiany w niniejszej procedurze mogą być wprowadzone w trybie,     w jakim zostały wprowadzone.
Wszystkich uczestników obowiązują PROCEDURY OGÓLNE oraz:
1. Bibliotekarze powinni przebywać w bibliotece w maseczce i rękawiczkach. Nosić osłonę nosa i ust,    ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
2. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników.
3. W bibliotece może przebywać maksymalnie 2 czytelników.
4. Nie należy korzystać z czytelni, wolnego dostępu do półek, komputerów i drukarki.
5. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek   oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
6. Wychowawca powiadamia uczniów przez dziennik elektroniczny o terminach zwrotów książek   oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.
7. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek powinien być w maseczce i rękawiczkach.
8. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat,   na którym leżały książki.
9. Należy wyznaczyć miejsce, w którym będą zwracane książki oraz miejsce   do przechowywania książek w czasie kwarantanny.
10. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć    z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączyć
do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
11. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
12. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych     w bibliotekach wynosi 5 dni.
13. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego      zwróconych egzemplarzy.
14. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi      opartymi na detergentach i alkoholu.
 Wszystkich uczestników obowiązują PROCEDURY OGÓLNE oraz:
1. Nauczyciel uzgadnia z dyrektorem szkoły terminy konsultacji   i przekazuje uczniom harmonogram konsultacji.
2. Minimalna przestrzeń do zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na osobę,   przy zachowaniu 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu   pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.
3. Minimalna przestrzeń do zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na osobę,   przy zachowaniu 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami   i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.3.   W grupie może przebywać do 12 uczniów.

4. Celem przeprowadzenia konsultacji wyznacza się jedną salę dla tej samej grupy.
5. Procedury obowiązują do odwołania.
6. Wszystkie procedury są aktualizowane na bieżąco.
7. Wszelkie zmiany w niniejszej procedurze mogą być wprowadzone w trybie, 
    w jakim zostały wprowadzone.

NAUCZYCIEL
1. Nauczyciel jest zobowiązany do wyjaśnienia uczniom przyczyny   i zakresu obowiązywania zasad bezpieczeństwa obecnie obowiązujących w szkole.
2. Nauczyciel jest zobowiązany do organizacji konsultacji indywidualnych   lub grupowych z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki   min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).
3. Nauczyciel jest zobowiązany do dopilnowania, aby uczniowie nie pożyczali   sobie przyborów i podręczników.
4. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali, w której organizowane   są konsultacje, co najmniej raz na godzinę.
5. Nauczyciel czuwa nad przestrzeganiem w/w zasad.

UCZEŃ
1. Uczeń jest zobowiązany do zapoznania się z PROCEDURAMI OGÓLNYMI   postępowania w trakcie pandemiiw Zespole Szkół Technicznych    i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju
2. Uczeń jest zobowiązany do zapoznania się z harmonogramem konsultacji   indywidualnych lub grupowych.
3. Uczeń jest zobowiązany do wcześniejszego powiadomienia szkoły,   jeśli nie będzie mógł uczestniczyć w umówionych konsultacjach   indywidualnych lub grupowych.
4. Uczeń jest zobowiązany do posiadania w czasie konsultacji własnych   podręczników i przyborów.
5. Uczeń jest zobowiązany do bezwzględnego stosowania zasad higieny.
6. Uczeń jest zobowiązany do unikania większych skupisk uczniów,   zachowania dystansu społecznego przebywając na korytarzu, w toalecie,   innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
7. W przypadku korzystania z biblioteki uczeń jest zobowiązany do   wcześniejszego zapoznania się z procedurami korzystania z biblioteki.
 
Wszystkich uczestników obowiązują PROCEDURY OGÓLNE oraz:

1. W przypadku odbywania zajęć praktycznych przez uczniów u pracodawcy podmiot przyjmujący   uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń,   nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych   ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
2. Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, taki uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach praktycznych.
3. Do szkoły uczniowie wchodzą w maseczkach. Po zajęciu miejsc w sali mogą maseczki zdjąć.
4. Zajęcia praktyczne są realizowane w grupie.
5. W grupie może przebywać do 12 uczniów. Przy określaniu liczby uczniów
w grupie uwzględnia się specyfikę zajęć praktycznych i wymagania określone
w podstawie programowej.
6. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1   osobę (uczniów i nauczycieli).
7. Z sali, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć,   uprać lub dezynfekować. Wyposażenie wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
8. Jeżeli uczeń posiada własne przybory i podręczniki, mogą one znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni   wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
10. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
11. Po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
12. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb,     jednak nie rzadziej niż co 45 min.
13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości    grup i dystansu pomiędzy nimi.
14. Należy ograniczyć aktywności, które utrudniają zachowanie dystansu społecznego pomiędzy uczniami.
15. Wyjścia poza teren szkoły można organizować wyłącznie z zachowaniem dystansu społecznego albo z zachowaniem    zasady obowiązkowego zakrywania ust i nosa. 

NAUCZYCIEL
1. Wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały    wprowadzone.
2. Organizuje zajęcia praktyczne m.in. z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami    nauki min. 1,5 m (1 uczeń – 1 stolik) oraz zgodnie z procedurami przygotowanymi przez dyrektora szkoły.
3. W miarę możliwości pilnuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów    i podręczników.
4. Wietrzy salę, w której organizujesz zajęcia praktyczne, co najmniej raz na godzinę.
5. Zwraca uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.
6. Unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,   w tym ustala bezpieczną zasadę    korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.

UCZEŃ 
1. Zapoznaje się z procedurami obowiązującymi w szkole / u pracodawcy   oraz z harmonogramem zajęć praktycznych.
2. Nie przychodzi na zajęcia praktyczne, jeżeli jest chory lub w domu przebywa   ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
3. Jeżeli nie może przyjść na zajęcia praktyczne, zgłasza ten fakt odpowiednio wcześniej.
4. Zabiera do szkoły / pracodawcy własny zestaw podręczników i przyborów.   Nie będzie mógł pożyczać ich od innych uczniów.

Wszystkich uczestników obowiązują PROCEDURY OGÓLNE oraz:
1. Należy ograniczyć kontakty kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z młodzieżą   uczestniczącą w zajęciach rewalidacyjnych.
2. W przypadku zajęć grupowych grupa uczestników zajęć musi być dostosowana do potrzeb   i możliwości młodzieży przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych   warunków realizacji zajęć. Zaleca się pracę indywidualną lub w małych grupach o stałym składzie.
3. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2   na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela.
4. Należy informować młodzież, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
5. Należy dbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb młodzieży.
6. W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć   lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyka,   należy kontynuować pracę z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

1. Należy poinstruować pracowników szkoły i uczniów, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. Jeżeli uczeń lub pracownik przejawia niepokojące objawy choroby, zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
3. W szkole wyznacza się i przygotowuje pomieszczenie (m.in. wyposażenie
w środki ochrony i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych wskazujących na możliwość zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczeń, o którym mowa w pkt. 3, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie
z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty) oraz zastosować się
do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
6. W przypadku niepełnoletniego ucznia, dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia ucznia – także pogotowie ratunkowe. W przypadku ucznia pełnoletniego dyrektor informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną,
a w razie pogarszania się stanu zdrowia ucznia – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
7. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
8. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 

Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!