Obrazy na czoło-8

a-1

>>REGULAMIN BHP<<
i
załączniki do regulaminu BHP- procedury w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych
w ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

 1. Procedura postępowania nauczycieli podczas wypadku na terenie szkoły.
 2. Procedura postępowania nauczycieli w wypadku uzyskania informacji o spożywaniu przez uczniów alkoholu lub paleniu papierosów na terenie szkoły.
 3. Procedura postępowania nauczycieli w wypadku, gdy uczeń znajduje się na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 4. Procedura postępowania w wypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.
 5. Procedura postępowania w wypadku podejrzenia, że uczeń na terenie szkoły posiada substancję wyglądem przypominającą narkotyk.
 6. Procedura postępowania w wypadku, gdy uczeń przyniesie do szkoły alkohol (papierosy).
 7. Procedura postępowania w przypadku znalezienia i używania na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych lub pirotechnicznych oraz innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów.
 8. Procedura postępowania nauczycieli wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego.
 9. Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia - ofiary czynu karalnego.
 10. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia.
 11. Procedura postępowania w przypadku zaniedbywania uczniów przez rodziców (prawnych opiekunów) pod względem zdrowotnym oraz zapewniania podstawowych potrzeb życiowych.
 12. Procedura postępowania w przypadku zaniedbywania przez uczniów wypełniania obowiązków szkolnych.
 13. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego (wagary, częsta absencja).
 14. Procedura postępowania, gdy uczeń przejawia problemy zdrowotne w przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej.
 15. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych.
 16. Procedura postępowania w przypadku kradzieży.
 17. Procedura w przypadku otrzymania zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego.
 18. Procedura w przypadku pojawienia się na terenie szkoły osoby obcej.
 19. Procedura postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów.
 20. Procedura postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej paczki lub koperty
 21. Procedura postepowania w przypadku epizodu psychotycznego ucznia
 22. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń chce okaleczyć siebie lub innych
 1. Uczymy zdrowych nawyków żywieniowych- ,,Drugie śniadanie daje moc”.
 2. ,,Dopalacze kradną życie”- jak uchronić młodego człowieka przed zgubnym wpływem używek?
 3. Moje dziecko w programie ,,ARS- czyli jak dbać o miłość?”- podsumowanie działań.
 4. Porozmawiajmy o tolerancji ,,Szanuję- nie dyskryminuję”.

 

OBOWIĄZKI DYREKTORA

Umacnianie prawidłowych relacji interpersonalnych w środowisku szkolnym.
Włączanie do współpracy w tworzeniu i realizacji szkolnych programów: wychowawczego,  profilaktyki…
Zachęcanie uczniów, nauczycieli do podejmowania  działań profilaktycznych w szkole.
Organizowanie szkoleń, warsztatów doskonalących dla nauczycieli w zakresie opieki, wychowania oraz bezpieczeństwa w szkole.

OBOWIĄZKI PEDAGOGA SZKOLNEGO / PSYCHOLOGA

Diagnozowanie problemów wychowawczych w środowisku szkolnym.
Wspieranie wychowawców, nauczycieli w realizacji zadań profilaktyczno – wychowawczych w szkole, wynikających z programu wychowawczego.
Koordynowanie i monitorowanie przebiegu realizacji planu profilaktyki szkoły.
Prowadzenie zajęć, realizacja programów z zakresu profilaktyki uzależnień.
Praca indywidualna i grupowa z uczniami i rodzicami znajdującymi się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.
 Propagowanie wśród rodziców, nauczycieli treści z zakresu profilaktyki uzależnień, radzenie sobie z własną i cudzą agresją, rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez wprowadzanie aktywizujących metod pracy, udział w kursach, szkoleniach z zakresu profilaktyki i wychowania.

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI / WYCHOWAWCÓW

Prowadzenie wśród uczniów edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia.
Realizacja treści dotyczących praw i obowiązków ucznia w kontekście praw człowieka.
Prowadzenie zajęć wychowawczych dla uczniów na temat godności osobistej, szacunku i tolerancji.
Współdziałanie z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, opiekunami kół zainteresowań, rodzicami, pielęgniarką szkolną, strażnikiem szkolnym w zakresie profilaktyki.
Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego ucznia (koła zainteresowań, organizacje uczniowskie, aktywny udział w zajęciach szkolnych).
Eksponowanie postaw pozytywnego reagowania w sytuacjach trudnych, problemowych.
Wspieranie rodziców w poczynaniach wychowawczych.
Podnoszenie w miarę możliwości swoich kwalifikacji zawodowych.

OBOWIĄZKI RODZICÓW

Aktywna współpraca ze szkołą w zakresie realizacji założeń programu wychowawczego, programu profilaktyki.
Uczestnictwo w pogadankach, prelekcjach, dyskusjach o tematyce opiekuńczo – wychowawczej (zagrożeni wieku dojrzewania, przeciwdziałanie uzależnieniom).
Stawanie się wzorem, autorytetem, doradcą dla swoich dzieci – dbanie o dobre, prawidłowe relacje.

 

CO RODZICE POWINNI WIEDZIEĆ O AGRESJI?

Przez zachowanie agresywnerozumie się zachowanie skierowane przeciw określonym osobom lub rzeczom, przynoszące szkodę przedmiotowi agresji, przybierające formę ataku, czyli napaści fizycznej lub słownej
(Z. Skorny, 1968).

Czytaj więcej...

OBOWIĄZKI DYREKTORA

Umacnianie prawidłowych relacji interpersonalnych w środowisku szkolnym. Włączanie do współpracy w tworzeniu i realizacji szkolnych programów: wychowawczego,  profilaktyki…
Zachęcanie uczniów, nauczycieli do podejmowania  działań profilaktycznych w szkole.
Organizowanie szkoleń, warsztatów doskonalących dla nauczycieli w zakresie opieki, wychowania oraz bezpieczeństwa w szkole.

Czytaj więcej...

 1.  Współpraca rodziny i szkoły w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
 2. ,,Jem kolorowo”- porozmawiajmy o wartości drugiego śniadania.
 3. Bezpieczni w sieci- zagrożenia płynące z Internetu.
 4. Granice wolności w wychowaniu.
 5. Wzmacnianie poczucia własnej wartości – drogą rozwoju osobowości.

CO RODZICE POWINNI WIEDZIEĆ O AGRESJI?

Przez zachowanie agresywnerozumie się zachowanie skierowane przeciw określonym osobom lub rzeczom, przynoszące szkodę przedmiotowi agresji, przybierające formę ataku, czyli napaści fizycznej lub słownej
(Z. Skorny, 1968).

Czytaj więcej...

Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!