Obrazy na czoło-8

a-1

CO RODZICE POWINNI WIEDZIEĆ O AGRESJI?

Przez zachowanie agresywnerozumie się zachowanie skierowane przeciw określonym osobom lub rzeczom, przynoszące szkodę przedmiotowi agresji, przybierające formę ataku, czyli napaści fizycznej lub słownej
(Z. Skorny, 1968).

 

Agresja fizycznawyraża się w takich zachowaniach jak:

-bicie, potrącanie, wyrywanie przedmiotów, podstawianie nogi, kopanie.

-reakcje mimiczne: wykrzywianie się, przedrzeźnianie, posługiwanie się w toku agresji przedmiotami martwymi, rzucanie, uderzanie, kłucie.

Agresja fizyczna może być skierowana nie tylko przeciw osobie, lecz również przeciw przedmiotom z otoczenia. Stąd przejawem agresji fizycznej  jest również:

-zniszczenie lub uszkodzenie społecznego lub prywatnego mienia

-dewastacja przyrody

-drażnienie lub zabijanie zwierząt.

Agresja słownaprzejawia się w takich zachowaniach jak:

-kłótnie i krzyk, wymyślanie komuś

-grożenie, straszenie

-wyśmiewanie, kpiny, złośliwe uwagi

-przeklinanie

-obmawianie, plotkowanie

-skarżenie, donoszenie

Dotkliwość agresji słownej jest często większa niż fizycznej, bowiem rani ona godność osoby będącej przedmiotem agresji, naraża ją na upokorzenie i ośmieszenie. Często oba  rodzaje agresji występują równocześnie.
PRZYCZYNY AGRESJI

Posiadając wiedzę o przyczynach i mechanizmach agresji ludzkiej, możemy przeciwdziałać jej negatywnym konsekwencjom. W literaturze naukowej nie ma zgodności w poglądach na temat źródeł agresji. Może być ona tendencją wrodzoną, reakcją na frustrację oraz zachowaniem wyuczonym społecznie.

Agresywność,jakocecha wrodzona, oznaczać może,że chodzio ogólną, instynktowną skłonność do agresji, która poszukuje ujścia. Wszystkie instynkty człowiek dziedziczy, one też od urodzenia wyznaczają kierunek jego aktywności życiowej.

Inną próbą wyjaśnienia przyczyn agresjijestteoria, według której agresja jest popędem nabytym, będącym reakcją na frustrację. 

Frustracja ma miejsce wtedy, gdy jednostka, dążąc do zaspokojenia swoich potrzeb (biologicznych bądź psychicznych) i osiągnięcia określonych celów, napotyka w toku działania na trudne do pokonania przeszkody. Skutkiem sytuacji frustracyjnej jest powstanie napięcia emocjonalnego,występującego w formie złości, gniewu. Złagodzenie tego napięcia następuje poprzez wyładowanie w formie agresji.

 JAK PRZECIWDZIAŁAĆ AGRESJI?

CO MOGĄ ZROBIĆ RODZICE?

Rodzina jest dla dziecka najważniejszym środowiskiem wychowawczym. Rodzice są osobami, które od niemowlęcia naśladuje, z którymi się utożsamia. Rodzina zaspakaja podstawowe potrzeby dziecka: miłości, akceptacji, poczucia bezpieczeństwa. Niestety, dorośli dzisiaj (z różnych powodów) coraz mniej czasu poświęcają wychowaniu dzieci. Jeżeli do tego dodamy ogromny wpływ, jaki mają na kształtującą się psychikę gry komputerowe i środki masowego przekazu otrzymamy odpowiedź, skąd tylu agresywnych, sfrustrowanych uczniów w naszych szkołach.

 

OKAZUJMY NASZYM DZIECIOM MIŁOŚĆ I ZAINTERESOWANIE. ROZMAWIAJMY Z NIMI. POZNAJMY ICH PRZYJACIÓŁ. DOWIEDZMY SIĘ CO JE INTERESUJE.

Jeżeli dziecko będzie wiedziało, że zawsze może przyjść do matki czy ojca i zostanie wysłuchane, nie zostanie skrytykowane czy ukarane, ale uzyska pomoc z ich strony, będzie się czuło bezpieczne i akceptowane.

Doceniajmy nawet drobne sukcesy oraz wysiłek włożony w wykonanie zadania, aby dziecko miało poczucie własnej wartości i nie czuło się sfrustrowane, gdy nie uda mu się czegoś wykonać tak jakby chciało.

 

STOSUJMY Z ROZWAGĄ KARY . KARA CZĘSTO NIE LIKWIDUJE ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH, A ODWROTNIE, UTRWALA  JE.

 

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!